Qui som?

La Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana – Xarxa Aitana és una organització encarregada de fomentar i organitzar la participació estudiantil a la Comunitat Valenciana. Dins d’aquesta participació s’inclou des dels menors nivells, a nivell de centre a la canalització de propostes a les administracions públiques, sempre des de la visió crítica i la independència d’ideologies polítiques.

Fundada en 2022 per confluència de la Federació Valenciana d’Estudiants i l’Associació Valenciana d’Estudiants, entitats històriques de la participació estudiantil de la Comunitat Valenciana, la Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana es disposa a desenvolupar totes les seues activitats i la seua estructura baix els criteris d’adaptabilitat a cada participant, accessibilitat quant als mètodes i instantaneitat per adaptar-se als temps actuals i als futurs.

Des de la Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, desenvolupem activitats com trobades formatives, de debat i oci educatiu; incidència política davant l’administració pública i comunicació cap a l’estudiantat; treball de temes de màxima importància com la convivència escolar en positiu, el sistema educatiu, el fracàs escolar o altres que depenen de les circumstàncies del moment; i una interrelació forta entre el teixit juvenil autònomic i l’estudiantil estatal. Pots consultar les principals entrades de cada àmbit de treball.

Estructura

La Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana s’estructura en una escala per nivells, segons es detalla a continuació. A més, es dividix en Equips de Treball, Ambaixadors Municipals i Comarcals i l’Equip de Coordinació. A data actual, s’està procedint a les primeres seleccions d’Ambaixadors i només s’han convocat els equips de treball de Participació i el d’Incidència.

Cada dos anys se celebra l’Aplec o Trobada de la Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, on es decidixen les principals posicions davant la situació del sistema educatiu, a més d’elegir, segons el procediment establert, l’Equip de Coordinació.

Nivell 0 - Xúquer

 • Impliació mínima a nivell de centre
 • Formació elemental sobre participació
 • Encara no es considera participant de la Xarxa

Es tracta del nivell més bàsic de participació. A aquest nivell s’adscriu tot estudiant que tinga voluntat de participar i que demostre implicació en el seu Centre, ja siga perquè és delegat de la seua classe, participa en el Consell Escolar o perquè estiga en posició de demostrar el seu esperit participatiu.

No serà encara de manera formal participant de la Xarxa, sinó que li servirà com a introducció al món de l’associacionisme estudiantil.

D’aquesta manera, tot estudiant que així ho desitge tindrà al seu abast la possibilitat de formar part d’Aitana, aportar el seu granet d’arena i començar a participar encara quan no tinga una associació en el seu centre.

Això permetrà eixamplar la base participativa i servirà com a porta d’entrada al món de l’associacionisme a una quantitat immensa d’alumnes als quals hui no se’ls brinda l’oportunitat.

CURS DE FORMACIÓ NIVELL PRINCIPIANT

Prepararà a l’estudiant que es trobe en nivell Xúquer i vol continuar ascendint. En ell se li ensenyaran els conceptes bàsics que necessita conéixer per a assumir el rol que té el participant de Nivell 1 que a continuació detallem.

Els continguts bàsics estaran relacionats amb les nocions fonamentals de la participació estudiantil que ha de conéixer (història, òrgans, formes de participació), l’assimilació de l’escala de participació.

Nivell 1 - Ifac

 • Drets i deure de promoció
 • Formació en participació, treball en equip i estratègies
 • Ja eres membre de la Xarxa Aitana

 

Suposa l’entrada en la Xarxa del participant. Amb aquesta primera incursió en l’organització s’inicia un procés d’acompanyament, durant el qual el participant ha de començar a implicar-se activament.

Els seus rols, principalment, estaran vinculats a promocionar les iniciatives de la Xarxa en l’àmbit local, ja siga dins del seu propi Centre o en el Consell Escolar Municipal si n’hi haguera.

D’aquesta manera, a tot estudiant que tinga interés i haja completat el curs habilitant de nivell principiant se li oferix l’oportunitat d’augmentar el seu nivell d’implicació.

Així doncs, el seu paper participatiu deixarà de ser a títol personal, si no que s’integrarà en la Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana.

CURS DE FORMACIÓ NIVELL INTERMEDI

Permetrà l’accés al següent dels nivells, per al que el participant haurà d’aprendre la importància de la continuïtat generacional del projecte i coneixerà l’estructura de treball de la Xarxa, els seus diferents equips de treball, què fan i com funcionen.

Se’ls instruirà en mètodes de treball àgils, en estratègies per a atraure i fidelitzar a nous estudiants. D’aquesta manera rebrà la preparació adequada per a encarar de manera encertada la nova etapa.

Nivell 2 - Garbí

 • Responsabilitats i tutorització
 • Formació contínua i grups de treball
 • Ámbits superiors al centre

El participant que es troba en aquesta fase comença el moment de consolidar-se, assumir responsabilitats i començar un procés de formació contínua dins de la Xarxa.

Ací començarà a participar en els equips de treball de l’organització, d’acord amb les seues capacitats i interessos, podent aportar valor i participar directament en la presa de decisions.

Així mateix, com a baula clau de l’escala de participació d’Aitana, s’encarregarà de tutoritzar als seus companys dels nivells Xúquer i Ifac, aprofitant la seua recent experiència i proximitat en aptituds, coneixements i, presumiblement, edat.

D’aquesta manera, tindrà a càrrec seu la tasca fonamental d’apuntalar els fonaments d’Aitana en el seu centre o localitat de procedència, per a, d’aquesta manera, assegurar un relleu generacional que permeta el continu desenvolupament, vigor i actualitat d’una escala de participació de base nodrida.

CURS DE FORMACIÓ NIVELL AVANÇAT

Últim curs habilitant a realitzar de manera obligatòria per a accedir al següent nivell de l’ascensió.

Prepara al participant per a ser capaç d’assumir responsabilitats de direcció dins de la Xarxa, adequades a les seues virtuts, capacitats i interessos.

Es treballaran habilitats com l’oratòria, la direcció d’equips, l’organització d’agenda, així com les més relacionades amb els grups de treball que es preveja coordinar.

Nivell 3 - Montgó

 • Implicació autonòmica
 • Desvinculació local
 • Formació de gestió i avançada

Aquest es considera el nivell en el qual es produïx la desvinculació definitiva del participant amb el nivell local a través del qual va començar a participar.

A partir d’aquest nivell comença a centrar-se en tasques pròpiament de direcció i a implicar-se en la correcta gestió i funcionament de l’estructura d’Aitana, duent a terme les funcions d’assistència que des de l’Equip de Coordinació se li encomanen.

D’aquesta manera el participant comença a adquirir experiència per a així estar preparat en cas que aconseguisca algun lloc executiu en l’organigrama d’Aitana.

Per tant, és arribat a aquest nivell quan el membre-participant començarà a ser elegible com a membre de l’Equip de Coordinació o ser designat per a representar a l’organització en institucions formals, com el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana o la Mesa d’Alumnes.

CURS DE FORMACIÓ NIVELL MÀSTER

Últim curs de l’ascensió. Té caràcter extraordinari, ja que serà impartit ad hoc a aquell participant que, trobant-se en el Nivell 3, haja rebut la confiança dels seus companys per a assumir alguna de les responsabilitats que suposen aconseguir el nivell 4.

Aquest curs extraordinari estarà específicament enfocat a preparar al participant per al rol que desenvoluparà en la seua pròxima etapa.

Nivell 4 - Penyagolosa

 • Fi de l’escala. Cim de la Xarxa
 • Responsabilitats directives
 • Destí: altres espais

Punt àlgid de l’ascensió, el participant ha aconseguit en aquest punt un lloc en l’Equip de Coordinació, o ha sigut designat per la mateixa per a exercir responsabilitats institucionals, com ser Conseller Escolar de la Comunitat Valenciana o l’enllaç en la Mesa d’Alumnes.

Arribar a aquest Nivell 4 significa estar en el més alt de l’organigrama d’Aitana, la qual cosa porta aparellada una enorme responsabilitat, una dedicació plena i un compromís ferm envers la Xarxa.

Haver arribat fins ací és senyal que s’ha demostrat tenacitat i esforç, així com que s’ha completat una sèrie de formacions per les quals s’han adquirit uns coneixements que capaciten al participant per a agafar les regnes d’un ambiciós projecte com és el que ací es presenta.

A partir d’aquest moment, ja només quedarà posar en pràctica tot l’aprés al llarg de l’ascensió per a, des de la cúpula de la Xarxa, servir als interessos generals de l’alumnat de la Comunitat Valenciana, aprofundir en la millora contínua de l’educació i garantir oportunitats de futur per a la joventut que ve.

PRÒXIMS PASSOS

Aconseguida aquest cim, al participant només li restaran per davant les possibilitats de fer el salt fora d’Aitana i recalar en un altre nivell associatiu.

A més, en aquest nivell es duran a terme periòdicament cursos de formació contínua perquè l’elit de la Xarxa estiga en permanent aprenentatge i siga capaç d’adaptar-se i evolucionar per a estar sempre a l’avantguarda de la representació estudiantil.

Et representem

La Xarxa d’Estudiants de la Comunitat Valenciana representa la joventut estudiantil de la Comunitat Valenciana als següents organismes i entitats.