Avís legal

El lloc web https://aitanaedu.org (d’ara en avant, “Lloc web”) és propietat d’ASSOCIACIÓ JUVENIL COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS – COVAES (d’ara endavant, “LA XARXA”), amb domicili social en Carrer de la Universitat, 4 46003 València i amb NIF G98942626.

“LA XARXA” li dona la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Situat Web (d’ara en avant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seua navegació per aquest, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa espanyola d’aplicació. Atés que L’Empresa podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visite periòdicament per a estar degudament informat dels canvis realitzats.
Amb l’ànim que l’ús del Lloc web s’ajuste a criteris de transparència, claredat i senzillesa, “LA XARXA” informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb “LA XARXA” en la direcció indicada.

1. Objecte
“LA XARXA” subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara en avant, la “Política de Protecció de Dades”). L’accés a aquest Lloc web o la seua utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’“Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se L’Empresa el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedisca a aquest Lloc web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos ací disposats, haurà d’abstindre’s respecte a l’ús del present Lloc web.
Així mateix, queda advertit que, a vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis
A través del Lloc web https://aitanaedu.org / oferix als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els serveis de l’empresa.

3. Privacitat i Tractament de Dades
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis siga necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual
L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de “LA XARXA” i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a “LA XARXA” de qualsevol reclamació que es derive de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al Lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web no conferixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Empresa o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. “LA XARXA” és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, el menú, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, reservant-se en tot cas “LA XARXA” l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc web
L’Usuari es compromet a:
Fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.
Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que es precisen per a accedir al Lloc web.
Facilitar informació veraç en emplenar amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que responga, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a l’Empresa o a tercers per la informació que facilite.
No obstant això el que s’establix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstindre’s de:
a. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
d. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de “LA XARXA”, dels seus proveïdors o de tercers.
e. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de “LA XARXA” , tercers proveïdors i altres Usuaris.
f. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
g. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de “LA XARXA” o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts. Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

h. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
. De qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
i. Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
ii. Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
iii. Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
iv. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
v. Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
vi. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a “LA XARXA” o a tercers sense que haja sigut autoritzat l’ús que es pretenga realitzar.
vii. Siga contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones.
viii. Constituïsca qualsevol classe de publicitat.
ix. Incloga qualsevol classe de virus o programa que impedisca el normal funcionament del Lloc web.
Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionara una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a “LA XARXA” qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectue la notificació anterior, “LA XARXA” quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut de la seua contrasenya, sent de la seua responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.
Si de manera negligent o dolosa incomplira qualsevol de les obligacions establides en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment pogueren derivar-se per a l’Empresa.

6. Responsabilitats
“LA XARXA” no garantix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
“LA XARXA” no es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.
“LA XARXA” podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferits en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.
“LA XARXA” no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més prompte possible, els continguts que puguen generar tals perjudicis, sempre que així es notifique. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es pogueren derivar, entre altres, de:
i. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de “LA XARXA”
ii. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol classe i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
iii. Abús indegut o inadequat del Lloc web.
iv. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de “LA XARXA” es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.
“LA XARXA” exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, “LA XARXA” queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per “LA XARXA” dels danys o perjudicis causats.
Vosté defensarà, indemnitzarà i mantindrà a “LA XARXA” indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vosté s’obliga a indemnitzar “LA XARXA” enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es deriven de l’ús per la seua part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

7. Enllaços
L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o enllaç, el Lloc web de l’Empresa, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de “LA XARXA”. El Lloc web de “LA XARXA” inclou enllaços a unes altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, “LA XARXA” no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguen oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
Es concedix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguen enllaç al nostre Lloc web (i) no podran donar a entendre que “LA XARXA” recomana aqueix lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seua relació amb “LA XARXA” ni afirmar que “LA XARXA” ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de “LA XARXA”; (iii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitze l’enllaç reproduïsca el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. “LA XARXA” podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seua eliminació. “LA XARXA” no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació al Lloc web.
En conseqüència, “LA XARXA” no assumix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Protecció de dades
En compliment del que s’establix en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals 3/2018. i la seua normativa de desenvolupament, s’informa l’Usuari que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat de “LA XARXA” amb els fins de publicitat i promoció dels seus serveis.“LA XARXA” es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L’usuari podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals en qualsevol moment i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment previstos en relació amb les seues Dades, dirigint un escrit adjuntant fotocòpia de document vàlid d’identitat, a l’adreça: Carrer de la Universitat, 4 46003 València

9. Cookies
“LA XARXA” es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconéixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitze del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actue en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.
Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeta la seua recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.
Gràcies a les cookies, resulta possible que “LA XARXA” reconega el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Duració i terminació
La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una duració indefinida. No obstant això, “LA XARXA” podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan siga això possible, “LA XARXA” anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties
En general, els continguts i serveis oferits en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, “LA XARXA” no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferits en el Lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguen excloure’s tals declaracions i garanties.

12. Força major
L’Empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de la localitat de “LA XARXA”

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, “LA XARXA” procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.