Política de privacitat

D’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, mitjançant la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat del següent:

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?
COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS (d’ara en avant el responsable) amb domicili social en Carrer de la Universitat, 4 46003 València i CIF número G98942626 és responsable del tractament de les dades facilitades pels usuaris (“Usuaris”) a través de la Web.
L’usuari podrà contactar amb el responsable a través de correu postal en l’adreça a dalt indicada i per correu electrònic a l’adreça: [email protected]
Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, per la qual cosa recomanem la seua revisió.

Quines dades són objecte de tractament?
CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC
El responsable tractarà les dades identificatives i de contacte que l’usuari proporcione en posar-se en contacte amb el responsable mitjançant correu electrònic o telefònicament, així com altres dades que l’usuari incloga. A més, podrà tractar la IP, sistema operatiu o navegador que utilitza l’usuari, i fins i tot la duració de la visita, de manera anònima.
Així, les dades seran tractades amb les següents finalitats:
• Contestar consultes, sol·licituds o peticions.
• Donar-li d’alta i registrar-li com a Usuari.
• Gestionar el servei sol·licitat, contestar sol·licituds, o tramitar peticions.
• Informació per mitjans electrònics, que versen sobre una sol·licitud.
• Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els serveis de COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS
Informació comercial per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
El nostre formulari de contacte compta amb el símbol * en els camps obligatoris. Si no es faciliten aqueixos camps, no ens serà possible contestar a la petició i per tant, no es permetrà l’enviament del formulari.
El tractament de dades es basa en l’acceptació i consentiment de l’interessat.

PERFIL D’USUARI
A través del formulari de registre per a la creació d’un perfil, COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS tractarà les dades identificatives i de contacte necessaris per a crear un perfil d’usuari, així com aquells proporcionats a través del panell d’usuari una vegada creada el seu compte, com ara la seua imatge, telèfon o altres dades que com a Usuari decidisca introduir en els camps disponibles. La finalitat principal per al tractament d’aquestes dades és crear i gestionar el perfil d’Usuari per a proporcionar el servei.
La legitimació del tractament de les dades és l’acceptació i consentiment de l’interessat. El nostre formulari de registre compta amb el símbol * en les dades obligatòries. Si no es faciliten aqueixos camps, o no marques la casella de selecció d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà el registre de l’usuari.

CONTACTES DEL NEWSLETTER
En la Web, es permet subscriure’s al Newsletter, si es facilita una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa. Emmagatzemarem únicament l’email en la nostra base de dades, amb la finalitat d’enviar correus periòdicament i gestionar el servei sol·licitat, fins que se sol·licite la baixa, o deixem d’enviar correus. Sempre es dona l’opció de donar-se de baixa, en qualsevol comunicació.

CONTACTES XARXES SOCIALS
Les dades personals disponibles en els perfils de RRSS, així com aquells que l’usuari proporcione al Responsable en contactar amb el mitjançant aquesta via, seran tractats amb la finalitat de:
• Contestar a consultes, sol·licituds o peticions.
• Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud, o tramitar una petició.
• Establir una relació usuari-responsable, i crear una comunitat de seguidors.
En aquest cas el tractament, es basa en l’acceptació d’una relació contractual al voltant de la xarxa social que corresponga i conforme a les seues polítiques de Privacitat, per la qual cosa és recomanable que l’usuari consulte les mateixes.
COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS únicament podrà consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tindre un perfil específic. Aquests seran tractats tant temps com l’usuari ho permeta mitjançant les diferents interaccions que cada XXSS permeta. Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions, l’usuari ha de realitzar-la a través de la configuració del seu perfil en la mateixa xarxa social.

CLIENTS I PROVEÏDORS
Tractarem les dades identificatives, de contacte i de facturació, així com totes les dades del client/proveïdors estrictament necessaris per al correcte desenvolupament de la relació contractual, amb les següents finalitats:

• Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre les parts
• Si realitza una ordre dels nostres productes i serveis, o si proporciona serveis a COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS, als nostres empleats, clients o socis com a proveïdor, processarem la informació personal amb l’objectiu de completar les transaccions pertinents, així com d’administrar-les (per exemple, mitjançant l’enviament de factures i la formalització de pagaments o el lliurament del producte o prestació del servei), i gestionar correctament el producte o servei sol·licitat.
• Informació per mitjans electrònics, per al correcte desenvolupament de la relació contractual o que puguen guardar relació amb el producte/servei objecte d’aquesta, sobre la base de l’interés legítim del responsable.
• Facturació i declaració dels impostos oportuns. Les dades bancàries seran utilitzades per a l’execució del servei sol·licitat, com puga ser el pagament/cobre d’un producte/servei.
• Gestions de control i recobrament.
La base legal és el consentiment que s’entendrà exprés mitjançant la introducció de l’email en la casella corresponent i l’acceptació d’enviament de la Newsletter a través de la casella habilitada a aquest efecte. El camp de correu electrònic es configura com a obligatori, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Si no es facilita aquest camp, no es permetrà l’enviament del formulari de Newsletter.

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS recaptarà dades que els candidats envien a través de la seua borsa d’ocupació o a l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte. Tractarà les dades identificatives i de contacte, acadèmics i professionals que el candidat incloga en registrar-se i completar el seu perfil i/o en el seu curriculum vitae amb les següents finalitats:
• Organització de processos de selecció per a la contractació d’empleats.
• Citació per a entrevistes de treball i avaluació de candidatures.
La base legal del tractament descrit és el consentiment inequívoc del candidat en enviar el seu curriculum vitae o en registrar-se en el portal d’ocupació marcant la casella de selecció d’acceptació de la present política.
La nostra borsa d’ocupació compta amb el símbol * en els camps obligatoris. Si no es faciliten aqueixos camps, o no marques la casella de selecció d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà el registre del candidat.
Transcorregut un any des de la recepció d’un curriculum vitae, COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS procedirà a la seua destrucció segura.

Incloem dades personals de terceres persones?
No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si s’aportaren dades de tercers, es deurà amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?
No tractem dades de menors de 14 anys. Per tant, abstinga’s de facilitar-los si no té aqueixa edat o, en el seu cas, de facilitar dades de tercers que no tinguen la citada edat. COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS s’eximix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquesta previsió.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?
Si l’usuari haguera prèviament atorgat el seu consentiment exprés per a això, enviarem comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic proporcionada. El responsable emmagatzemarà l’email en la base de dades. Les finalitats d’aquest tractament concret consistixen en:
• Gestionar el servei sol·licitat.
• Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la sol·licitud.
• Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
• Informar sobre noves activitats, productes i serveis

Quines mesures de seguretat apliquem?
Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?
Les dades personals no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit Com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.
Les dades personals podran ser comunicades a encarregats del tractament necessaris per a la prestació del servei, els qui tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantindre el mateix nivell de privacitat que el del responsable.
Qualsevol transferència internacional de dades en usar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garantix que les empreses de programari americà complixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

Quins Drets tens?
La normativa en matèria de protecció de dades reconeix a l’usuari una sèrie de drets, els quals, COVAES – COORDINADORA VALENCIANA D’ESTUDIANTS , com a responsable, té obligació de satisfer:
• A saber, si s’estan tractant les seues dades o no.
• A accedir a les dades personals objecte del tractament.
• A sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes.
• A sol·licitar la supressió de les dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si retira el consentiment atorgat.
• A sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
• A la portabilitat de les dades, que seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica; o podran ser enviats al nou responsable designat. Només és vàlid en determinats suposats.
• A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual haguera consentit, en qualsevol moment.
Per a facilitar el procés, i complir amb el principi d’exactitud de les dades, si es modifica alguna dada, el Responsable agraeix la comunicació d’aquesta modificació.
Per a l’exercici dels esmentats drets, l’usuari pot sol·licitar al responsable un formulari, o usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI; en cas d’haver-hi representació s’ha d’adjuntar còpia de DNI de l’usuari, o que el signe amb la seua signatura electrònica. Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail en l’adreça del Responsable a l’inici d’aquest text.
Depenent del dret exercitat, tardarem com a màxim un mes a donar resposta des de la recepció de la sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex, cas en el qual l’usuari serà notificat.

Tractem cookies?
La Web utilitza Cookies, si desitja ampliar la seua informació, pot fer-ho accedint a la nostra Política de Cookies.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?
Les dades personals seran mantingudes mentre l’usuari seguisca vinculat al responsable i existisca un interés mutu entre les parts. En alguns casos, la informació personal serà processada per a complir amb les lleis i les normatives aplicables. Per exemple, per a respondre a una sol·licitud realitzada per un organisme regulador o per a defensar una acció legal. Així mateix, podrem processar la informació personal durant l’execució i marxa de les nostres activitats comercials, per exemple, en realitzar auditories o amb finalitats financers, comptable o d’arxiu.
Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat o, si és procedent, transcorregut un any des de l’última comunicació amb l’interessat.